Thứ 5, 09/02/2023
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » 2010 » Tháng 1 » 12

program sapxep;
uses crt; {Gọi thư viện CRT}
    var a:array[1..4] of integer; {Tạo 1 mảng A với 4 phần tử}
          i,j,tam: integer;
Begin
clrscr; {Xoá màn hình}
    for i:=1 to 4 do 
    begin
    write('Nhap Gia Tri Thu ',i,': ');
    READLN(A[i]);
    END;
    WRITE('Cac Gia Tri Mang A: '); {Liệt kê lại các số bạn vừa nhập trong mảng}
    for i:=1 to 4 do
    write(A[i]:4);
    readln;
  &n ... Xem Tiếp »
Nhóm: Lập Trình | Lượt Xem: 1928 | Nguời Post: phatcomputer | Cập Nhập Ngày: 12/01/2010 | Comments (5)