Thứ 5, 09/02/2023
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » Lập Trình

program baitap;
    uses crt;
    const n=4 ;
    Var A:array[1..n] of integer ;
          i,max,vitri,tam,j:integer;
begin
clrscr;
    for i:=1 to n do
    begin
    write('Nhap Gia Tri: ');
    readln(A[i]);
    end;
    Write('Cac Gia Tri Ban Vua Nhap La ');
    For i:=1 to n do
    begin
    Write(A[I]:4);
    end;
    max:=A[1]; ... Xem Tiếp »
Nhóm: Lập Trình | Lượt Xem: 1261 | Nguời Post: phatcomputer | Cập Nhập Ngày: 15/01/2010 | Comments (0)


program sapxep;
uses crt; {Gọi thư viện CRT}
    var a:array[1..4] of integer; {Tạo 1 mảng A với 4 phần tử}
          i,j,tam: integer;
Begin
clrscr; {Xoá màn hình}
    for i:=1 to 4 do 
    begin
    write('Nhap Gia Tri Thu ',i,': ');
    READLN(A[i]);
    END;
    WRITE('Cac Gia Tri Mang A: '); {Liệt kê lại các số bạn vừa nhập trong mảng}
    for i:=1 to 4 do
    write(A[i]:4);
    readln;
  &n ... Xem Tiếp »
Nhóm: Lập Trình | Lượt Xem: 1928 | Nguời Post: phatcomputer | Cập Nhập Ngày: 12/01/2010 | Comments (5)

Bạn có bao giờ thắc mắc về tác giả của các ngôn ngữ lập trình như Pascal, Turbo C? Nếu chưa thì đây là lúc để bạn vừa thắc mắc, vừa được giải đáp. Ngay trong turbo.exe của TP70 có chứa tên 51 người đã làm TP70 mặc dù chúng ở một vùng "lạ” của tập tin và được ghi theo qui cách không bình thường. Chương trình Pascal sau đọc turbo.exe và ghi ra tên của họ:

Nhóm: Lập Trình | Lượt Xem: 746 | Nguời Post: phatcomputer | Cập Nhập Ngày: 15/11/2009 | Comments (0)