Chủ Nhật, 28/11/2021
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » 2010 » Tháng 1 » 15 » Tubor Pascal - Tìm số lớn nhất và cho biết vị trí của nó trong mảng
2:20 PM
Tubor Pascal - Tìm số lớn nhất và cho biết vị trí của nó trong mảng

program baitap;
    uses crt;
    const n=4 ;
    Var A:array[1..n] of integer ;
          i,max,vitri,tam,j:integer;
begin
clrscr;
    for i:=1 to n do
    begin
    write('Nhap Gia Tri: ');
    readln(A[i]);
    end;
    Write('Cac Gia Tri Ban Vua Nhap La ');
    For i:=1 to n do
    begin
    Write(A[I]:4);
    end;
    max:=A[1]; vitri:=1;
    for i:=1 to n do
    if A[1]
    begin
    max:=A[i];
    vitri:=i;
    end;
    Writeln;
    Writeln('So Lon Nhat La ',max);
    Writeln('Nam O Vi Tri So ',vitri);
    for j:=1 to 3 do
    for i:=1 to 3 do
    if A[i]
    begin
    tam:=A[i];
    A[i]:=A[i+1];
    A[i+1]:=tam;
    end;
    write(' cac gia tri mang A: ');
    for i:=1 to 4 do
    write(A[i]:4);
    readln;
end.Category: Lập Trình | Views: 1210 | Added by: phatcomputer | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Đăng Ký | Đăng Nhập ]