Thứ 5, 09/02/2023
Welcome, Khách! Registration RSS
WELCOME TO TRẦN KÝ PHÁT WEB
- Khu vực cho phép download và chơi online hàng trăm game mini miễn phí
Trang Chủ » 2010 » Tháng 1 » 15

program baitap;
    uses crt;
    const n=4 ;
    Var A:array[1..n] of integer ;
          i,max,vitri,tam,j:integer;
begin
clrscr;
    for i:=1 to n do
    begin
    write('Nhap Gia Tri: ');
    readln(A[i]);
    end;
    Write('Cac Gia Tri Ban Vua Nhap La ');
    For i:=1 to n do
    begin
    Write(A[I]:4);
    end;
    max:=A[1]; ... Xem Tiếp »
Nhóm: Lập Trình | Lượt Xem: 1261 | Nguời Post: phatcomputer | Cập Nhập Ngày: 15/01/2010 | Comments (0)